Committees
 
Honorary Chair
Name Position Country Institute
Fred C. Lee Chair USA Virginia Tech.
 
General Chairs 
Name Position Country Institute
Dehong Xu Chair China Zhejiang Univ.
Alan Mantooth Chair USA Univ. of Arkansas
 
Name Position Country Institute
Hao Ma Chair China Zhejiang Univ.
Frede Blaabjerg  Co-Chair USA Aalborg Univ.
Toshihisa Shimizu Co-Chair Japan Tokyo Metropolitan Univ.
Jaeho Choi Co-Chair Korea Chungbuk National Univ.
Yen Shin Lai Co-Chair Taibei, China National Taipei Tech.
Michael Chi Kong Tse  Co-Chair Hongkong, China Hong Kong Polytechnic Univ.
 
International Steering Committee Chairs Click here to view the Committee Members
Name Position Country Institute
Don Tan Chair USA Northrop Grumman
Braham Ferreira Co-Chair USA Delft Univ. of Tech.
Dianguo Xu Co-Chair China Harbin Institute of Tech.
Hirofumi Akagi Co-Chair Japan Tokyo Institute of Tech.
 
National Steering Committee Chairs Click here to view the Committee Members
Name Position Country Institute
An Luo Chair China Hunan Univ.
Zhengming Zhao Co-Chair China Tsinghua Univ.
Xiangning He Co-Chair China Zhejiang Univ.
 
Invited Session Committee Chair
Name Position Country Institute
Jinjun Liu Chair China Xi’an Jiaotong Univ.
 
Tutorial Committee Chairs
Name Position Country Institute
Xinbo Ruan  Chair China Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics
Sewan Choi Co-Chair Korea Seoul National Univ. of Sci. and Tech.
Yunwei Li Co-Chair Canada Univ. of Alberta
 
Industry Session Committee Chairs
Name Position Country Institute
Jinfa Zhang Chair China Delta Electronics
Stephen Oliver Co-Chair USA Navitas Semiconductor
Tatsuhiko Fujihira Co-Chair Japan Fuji Electric
Tianhao Tang Co-Chair China Shanghai Maritime Univ.
 
Publications Committee Chair
Name Position Country Institute
Bo Zhang Chair China South China Univ. of Tech.

 


Sponsored by
Technically Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners