National Steering Committee Members

Wei Chen, Fuzhou Univ.
Jianguo Jiang, Shanghai Jiaotong Univ.
Yong Kang, Huazhong Univ. of Sci. & Tech.
Yaohua Li, Inst. of Electrical Eng. of the Chinese Acad. of Sci. 
Yongdong Li, Tsinghua Univ.
Xiaosheng Liu, Harbin Inst. of Tech.
Yimin Lu, Guangxi Univ. 
Zhengyu Lv, Zhejiang Univ.
Tianhao Tang, Shanghai Maritime Univ.
Cong Wang, China Univ. of Mining Tech.
Ping Wang, Tianjin Univ.
Shaojun Xie, Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics
Jianping Xu, Southwest Jiaotong Univ.
Xu Yang, Xi’an Jiaotong Univ.
Xiaoming Zha, Wuhan Univ.
Chenghui Zhang, Shandong Univ.
Chunjiang Zhang, Yanshan Univ.
Dairun Zhang, Sichuan Univ.
Weiping Zhang, Beijing Univ. of Tech.
Xing Zhang, Hefei Univ. of Tech.
Trillion Q Zheng, Beijing Jiaotong Univ.
Yanru Zhong, Xi'an Univ. of Tech.


Sponsored by
Technically Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners