Dialogue Session


Nov. 5, 2018     16:30-18:30
D5 DC/DC converter, Power Factor Correction converter

Paper ID: A0007    Paper Session ID: D5.1
An Isolated Bidirectional Modular Multilevel DC-DC Converter for MVDC Distribution System in Ship
Fengxin Sun, Jilong Liu, Fei Xiao, Peng Chen, Xin Li; Naval University of Engineering

Paper ID: A0129    Paper Session ID: D5.2
Feedback Linearization Adaptive Control for a Buck Converter with Constant Power Loads
Jiarong Wu, Yimin Lu; Guangxi University

Paper ID: A0160    Paper Session ID: D5.3
Design of High Frequency and Wide Voltage Range Isolated Bidirectional DC-DC Converter
Haiyang Jia, Yangtao Huang, Zheyuan Yu, Mofan Tian, Ziyue Duan, Zihang Wang, Xu Yang, Laili Wang, Chaoran Zhuo; Xi'an Jiaotong University

Paper ID: A0180    Paper Session ID: D5.4
An Improved Duty Cycle Generation Scheme for the Three-Phase Single-Stage PFC in Unbalanced-Grid
Tao Meng1, Zhenduo Chen2, Hongqi Ben3, Huishuang Fan3; 1.Heilongjiang University, 2.Huawei Technologies Co. Ltd., 3.Harbin Institute of Technology

Paper ID: A0263    Paper Session ID: D5.5
Current Sharing Control of Parallel LLC Resonant Converter Based on Virtual Impedance
Yakun Wang, Xiaoyong Ren, Qianhong Chen, Zhiliang Zhang; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Paper ID: A0264    Paper Session ID: D5.6
Instantaneous Current Balance Modulation for Fast Transient Response in a Dual-Active-Bridge Converter
Chuan Sun, Xiaodong Li; Macau University of Science and Technology

Paper ID: A0398    Paper Session ID: D5.7
Six-phase Symmetric Inverse Fully Coupled Nonisolated Interleaved Bidirectional Buck/Boost Converter With Low Current Ripples & High Dynamic Response
Lei Wang, Donglai Zhang, Darun Zha, Jinpei Duan, Jiannong Li; Harbin Institute of Technology(Shenzhen)

Paper ID: A0429    Paper Session ID: D5.8
Research on Active Disturbance Rejection Control Method for Bidirectional DC-DC Converter Based on Immune Algorithm
Hui Yang, Shan Luo, Xiangdong Sun , Kaiyue Chao; Xi’an University of Technology

Paper ID: A0430    Paper Session ID: D5.9
Comparison between Control Methods of Active Clamp Flyback for Adaptor Application
Haibin Song, Daofei Xu, Alpha J. Zhang; Delta Electronics (Shanghai) Co., Ltd

Paper ID: A0448    Paper Session ID: D5.10
A Novel Phase-Shift Full-Bridge Converter With Separated Resonant Networks For Electrical Vehicle Fast Chargers
Tiancheng Cui1, Chuang Liu1, Renzhong Shan1, Yibo Wang1, Dehao Kong1, Jiyan Guo2; 1.Northeast Electric Power University, 2.Qingdao Juyang Information Engineering Co.,Ltd.

Paper ID: A0467    Paper Session ID: D5.11
Performance Characteristics of High Power Density Battery Charger for Plug-In Micro EV
Shinichiro Hattori1,2, Haruhi Eto1, Jizhe Wang1, Fujio Kurokawa3; 1.Nagasaki University, 2.Isahaya Electronics Corporation, 3.Nagasaki Institute of Applied Science

Paper ID: A0472    Paper Session ID: D5.12
A Novel ZCS Full-Bridge PWM Converter with Simple Auxiliary Circuits
Rongyi Niu1, Weiguo Zhang1, Wu Chen2, Liangcai Shu2, Guangfu Ning2, Dajun Ma2; 1.NARI Technology C0., Ltd., 1.NARI Technology Co., Ltd., 2.Southeast University

Paper ID: A0474    Paper Session ID: D5.13
High Efficiency Bidirectional DC-DC Converter with Wide Gain Range for Photovoltaic Energy Storage System Utilization
Fangyuan Shi1, Rui Li1, Jiatao Yang1, Wei Yu2; 1.Shanghai Jiao Tong University, 2.EAST Group Co.,Ltd.

Paper ID: A0498    Paper Session ID: D5.14
Soft Switching PWM Full Bridge Three-Level DC-DC Converters
Shi Yong; Shaanxi University of Science & Technology

Paper ID: A0560    Paper Session ID: D5.15
A Half-Bridge LLC Converter for Wide Input Voltage Range Applications
Xiaoguang Jin1, Xiao Zhou1, Wubin Wang1, Zhen Ma2, Jun Xu2, Zhengyu Lu1; 1.Zhejiang University, 2.Shanghai Institute of Space Power-Sources

Paper ID: A0588    Paper Session ID: D5.16
Optimized Feed-forward Control Scheme for Vienna Rectifier with Estimated Load-Current
Tao Wang, Changsong Chen, Shanxu Duan, TianChang Liu, Wenjie Zhu, Xiaoming Zhang; Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: A0610    Paper Session ID: D5.17
Optimal Compensation of Delta-connected Dynamic Capacitor for Unbalanced Load
Xiaosheng Wang1, Ke Dai1, Xinwen Chen1, Tian Tan1, Ziwei Dai2; 1.Huazhong University of Science and Technology, 2.Rensselaer Polytechnic Institute

Paper ID: A0693    Paper Session ID: D5.18
A Common-Mode Voltage Reduction Modulation for a Phase-Shift DC-DC Converter
Kai Tian, TinHo Li, KuenFaat Yuen; ABB (China) Ltd.

Paper ID: A0757    Paper Session ID: D5.19
Design of Three-phase Vienna PFC Circuit With Integral Improved PI Controller
Zifeng Zhao, Wenjie Chen, Liyu Dai; Xi'an Jiaotong University

Paper ID: A0762    Paper Session ID: D5.20
Analysis and Comparison of Partial Power Processing Based DC-DC Converters in Renewable Energy Application
Xiaoping Sun, Xinlu He, Hailin Wang, Feng Wang, Fang Zhuo, Hao Yi; Xi’an Jiaotong university

Paper ID: A0771    Paper Session ID: D5.21
High Step-up/Step-down Soft-switching Bidirectional DC/DC Converter Based on GaN HEMT
Mohen Zhu, Yueshi Guan, Yijie Wang, Hua Yang, Dianguo Xu; Harbin Institute of Technology

Paper ID: A0775    Paper Session ID: D5.22
An Interleaving 90º Three-Level DC-DC Converter and Current Sharing Control
Pengcheng Li1,2, Chunjiang Zhang2, Zhizhong Kan2, Yuliang Fu2; 1.Hebei University of Science and Technology, 2.YanShan University

Paper ID: A0794    Paper Session ID: D5.23
High Step-up Low-voltage Stress Boost Converter Based on Coupled Inductor
Zirui Yao, Jun Zeng, Junfeng Liu; South China University of Technology

Paper ID: A0855    Paper Session ID: D5.24
A Novel Transformer Structure Used in a 1.4 MHz LLC Resonant Converter with GaNFETs
Tengfei Ou1, Mostafa Noah1, Koichi Morita2, Mamoru Tsuruya2, Seiji Namiki2, Jun Imaoka1, Masayoshi Yamamoto1; 1.Nagoya University, 2.Power Assist Technology (Ltd.)

Paper ID: A0860    Paper Session ID: D5.25
Proportional-Resonant Current Control for VIENNA Rectifier in Stationary αβ Frame
Tianchang Liu1, Changsong Chen1, Tao Wang1, Shanxu Duan1, Hua Cheng2; 1.Huazhong University of Science and Technology, 2.China Ship Development and Design Center

Paper ID: A0918    Paper Session ID: D5.26
High Frequency Wide Output Range Boost-Flyback Converter with Zero Voltage Switching
Yuan Liu1, Yi Dou2, Mingxing Du1, Kexin Wei1, Hurley Gerard1, Michael A. E. Andersen2, Ziwei Ouyang2; 1.Tianjin University of Technology, 2.Technical University of Denmark

Paper ID: A0927    Paper Session ID: D5.27
A Novel Control Method for Eliminating DC Bias in Dual-Active-Bridge DC-DC Converters
Kai Li1, Yue Wang1, Jinghui Xu1, Jianpeng Wang1, Rui Li2, Chunhui Lv3; 1.Xi’an Jiaotong University, 2.Distribution Station China Electrical power research institute, 3.Power Company State Grid

Paper ID: E0279    Paper Session ID: D5.28
Hybrid Controlled Full-bridge CLL Resonant Converter for Wide Range Input Voltage
Xin’an He, Yufei Zhou, Lunhui Sheng; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Paper ID: G0951    Paper Session ID: D5.29
The Modular Multilevel Converter Based Multi-Terminal DC Transformer with Controllable Power Flow
Yuqi Duan, Xiaotian Zhang, Xu Yang, Yang Qiao, Guochun Xiao; Xi'an Jiaotong University

Paper ID: KN0792    Paper Session ID: D5.30
A 12-pulse Rectifier Based on Power Electronic Phase-shifting Transformer
Fangang Meng, Zhongcheng Man, Lei Gao; Harbin Institute of Technology at Wei Hai

Paper ID: KE0134    Paper Session ID: D5.31
A High-Efficiency LLC-C Resonant Converter for Wide-Gain-Range Application
Liang Yang1, Shimeng Dong1, Yifeng Wang2, Zhanchun Li3, Mengying Chen2; 1.State Grid Corporation of China, 2.Tianjin University, 3.State Grid Tianjin Electric Power Corporation

Paper ID: KF0324    Paper Session ID: D5.32
Research on the Test Method of Dynamic Current Sharing Test for ITER PF Converter
Xiuqing Zhang1, Ge Gao1,2, Peng Fu1,2, Zhiquan Song1,2, Shusheng Wang1,2, Kun Wang1,2, Wei Tong1,2, Xiaojiao Chen1; 1.Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science, 2.University of Science and Technology of China

Paper ID: A0913    Paper Session ID: D5.33
Analysis and Design of a dc-dc Converter Using Visual Aid
Kasper Lüthje Jørgensen, Zhe Zhang, Maria del Carmen, Michael A. E. Andersen; Technical University of Denmark

Paper ID: KL0435    Paper Session ID: D5.34
Loss Comparison of Two Bidirectional Isolated DC/DC Converters for Reversible Solid Oxide Fuel Cell Systems
Wei Kong1, Keqing Qu1, Xiang Lin2, Kai Sun2, Shujun Mu3, You Zhou3; 1.ShangHai University of Electric Power, 2.Tsinghua University, 3.Nation Institute of Clean and Low Carbon Energy

Paper ID: KL0768    Paper Session ID: D5.35
Research on Open-loop Soft-start Strategy of CLLLC Bi-directional Resonant Converter
Yu Tang1, Sicheng Gong2, Shaojun Xie2; 1.Hebei University of Technology, 2.Nanjing University of Aeronautics & Astronautics

Paper ID: KL0857    Paper Session ID: D5.36
Open-Circuit Fault Diagnosis of Dual Active Bridge DC-DC Converter Based on Residual Analysis
Dong Xie, Xinglai Ge; Southwest Jiaotong University

Paper ID: I0976    Paper Session ID: D5.37
Design Considerations for LED Thermal Stress Minimization in Electrolytic Capacitor-Less Single Stage Power Converter
Byuong-Jun Seo, Kwon-Sik Park, Kyoung-Suk Kang, Kwang-Rae Jo, Eui-Cheol Nho; Pukyong National University


Nov. 5, 2018     16:30-18:30
D5 DC/AC Inverter, Modulation and Control

Paper ID: A0341    Paper Session ID: D5.38
Common Mode EMI Mitigation in Power Inverters Using Output Delay Compensation
Michele Perotti, Franco Fiori; Politecnico di Torino

Paper ID: B0076    Paper Session ID: D5.39
Cell-Voltage Ripple Reduction for Modular Multilevel Converters with Zero-Mean Current Command Injection
Tsai-Fu Wu, Chun-Wei Huang, Tzu-Chieh Chou, Kai Sun; National Tsing Hua University

Paper ID: B0116    Paper Session ID: D5.40
An Improved Bidirectional Dual Buck DC-AC Converter
Xinglan Zeng1, Qiongbin Lin1, Fenghuang Cai1, Wu Wang1, Xianjin Su2; 1.Fuzhou University, 2.Fuzhou University-Kehua Hengsheng Power Electronics Research Institution

Paper ID: B0121    Paper Session ID: D5.41
Improved Modeling, Stability Analysis and Resonance Suppression of APF System
Yuqi Bing1, Daozhuo Jiang1, Yiqiao Liang1, Lei Yang1, Peng Qiu2, Feng Xu2; 1.Zhejiang University, 2.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute

Paper ID: B0130    Paper Session ID: D5.42
A Repetitive Sliding Mode Control for Household Mircogrid Inverter Operating in Islanding Mode
Shixuan Lyu, Lijun Zheng, Jiancheng Song, Zongwei Liu, Muqin Tian; Taiyuan University of Technology

Paper ID: B0185    Paper Session ID: D5.43
Hierarchical Circulating Current Control Method for Modular Multilevel Converter
Yufei Yue, Yan Li, Qianming Xu, Peng Guo, Fujun Ma, Zhixing He, An Luo; Hunan University

Paper ID: B0205    Paper Session ID: D5.44
Electrolytic Capacitor-Less PMSM Control System With a Neural Network-Based Bus Voltage Fluctuation Suppression Strategy
Liyu Zhang, Qianlong Tang, Wen Yang, Chuanwen Shen; Xi’an Jiaotong University

Paper ID: B0262    Paper Session ID: D5.45
Space Vector Modulation for SiC & Si Hybrid Active Neutral Point Clamped Converter
Chushan Li1,2, Rui Lu1,2, Wuhua Li2, Yuxiang Wang2; 1.Zhejiang University-University of Illinois at Urbana-Champaign Institute, 2.Zhejiang University

Paper ID: B0265    Paper Session ID: D5.46
A Simplified Space Vector PWM Based on Virtual Carrier Phase Disposition
Xikun Chen, Tingna Li; Shanghai University

Paper ID: B0301    Paper Session ID: D5.47
An improved LCL Filter Design Method Based on Stability Region and Harmonic Interaction for Grid-Connected Inverters in Weak Grid
Zhe Zhang, Fang Liu, Jinxin Deng, Zhen Xie, Meng Wang; Hefei University of Technology

Paper ID: B0361    Paper Session ID: D5.48
Loss Minimization Control of SPMSM Considering Linear Iron Loss
Qianlong Tang, Wen Yang, Liyu Zhang, Chuanwen Shen; Xi 'an Jiao Tong University

Paper ID: B0380    Paper Session ID: D5.49
Analysis and Optimized Control of MMC under Asymmetric Arm Parameter Conditions
Peng Dong, Jing Lyu, Xu Cai; Shanghai Jiao Tong University

Paper ID: B0413    Paper Session ID: D5.50
Fractional-order time delay compensation in deadbeat control for power converters
Zuo Wang1, Keliang Zhou2, Shihua Li1, Yongheng Yang3; 1.Southeast University, 2.University of Glasgow, 3.Aalborg University

Paper ID: B0414    Paper Session ID: D5.51
Power Saving by Conservation Voltage Reduction Using Power Converters
Katelin Spence, Saleh Saleh, Liuchen Chang; University of New Brunswick

Paper ID: B0464    Paper Session ID: D5.52
The Soft-Switching Technique for RB-IGBT based T-Type Three-Level Inverter
Piao Wen1, Xiaofeng Yang1, Trillion Q Zheng1, Tatsuhiko Fujihira2, Seiki Igarashi2; 1.Beijing Jiaotong University, 2.Fuji Electric Co., Ltd.

Paper ID: B0470    Paper Session ID: D5.53
High Voltage Quality Control Strategy of Microgrid Main Inverter for Islanded Microgrid
Chunming Tu1, Fan Xiao1, Zheng Lan2, Qi Guo1; 1.Hunan University, 2.Hunan University of Technology

Paper ID: B0519    Paper Session ID: D5.54
A Low-Loss Grid Decoupling Mechanism in a Transformerless Single-Phase Interfacing Inverter
Yuqi Peng, Yuanbin He, Yao Zhang, Lijun Hang; Hang Zhou Dianzi Unviersity

Paper ID: B0536    Paper Session ID: D5.55
A Low-Loss Grid Decoupling Mechanism in a Three-Phase Grid-Connected Inverter
Bangchao Wang, Yuanbin He, Lei Shen, Xiaogao Xie; Hang Zhou Dianzi Unviersity

Paper ID: B0538    Paper Session ID: D5.56
Control Technology for T-type Three Level Power Conversion System Under Non-ideal Grid
Jing Hua Zhou, Qiang Song, Hai Dong Zhang; North China University of Technology

Paper ID: B0648    Paper Session ID: D5.57
Design and Analysis of Different Passive Damping for Grid-Connected LCL filters to Achieve Desirable System Performance
Shenyiyang Bian, Jinming Xu, Qiang Qian, Shaojun Xie; Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Paper ID: B0661    Paper Session ID: D5.58
A Novel Control Method of Grid-Connected Inverter during Multiple-Phase Disconnection of Double Circuit Transmission Line after Multiple-Phase Fault in a Weak Grid
Ben Liu1, Teruo Yoshino2, Atsuo Kawamura1; 1.Yokohama National University, 2.Toshiba Mitsubishi-Electrical Industrial Systems Corporation

Paper ID: B0672    Paper Session ID: D5.59
Fast Voltage Balance Control Strategy of Microgrid Inverter Operating in Islanded Mode
Jidong Lai, Jialiang Liu, Jianhui Su, Yong Shi, Xiangzhen Yang, Tianyue Xie; Hefei University of Technology

Paper ID: B0716    Paper Session ID: D5.60
Improved Non-Communication Autonomous Control of Microgrid Grid-Connected Inverter
Nianchun Wang, Ming Jin, Ming Cheng; Southeast University

Paper ID: B0724    Paper Session ID: D5.61
Finite Control Set Model Predictive Control for LCL-Filter-Based Grid-Tied NPC Inverter
Xiaotao Chen1, Ning Gao1, Weimin Wu1, Min Huang1, Henry Shu-Hung Chung2, Frede Blaabjerg3; 1.Shanghai Maritime University, 2.City University of Hong Kong, 3.Aalborg University

Paper ID: B0734    Paper Session ID: D5.62
Model Predictive Control for Neutral- Point Voltage Balance Based on Improved T-type Three Level Inverter
Guoliang Yang1, Shuai Hao1, Haitao Yi2, Chunhua Chai2, Taiyu Chen1, Bingxu Huang2, Chuntian Fu1; 1.Yanshan University, 2.Bayin Guoleng Vocational and Technical College

Paper ID: B0742    Paper Session ID: D5.63
A Novel Hybrid Cascaded Multilevel Inverter
Yingfeng Zhu1, Shengnan Guo2, Lingying Chen1, Qing Yan1, Huan Ma1, Xiaosu Xie1, Weichao Zhang1, Xunkui Yuan1; 1.State Grid Shandong Electric Power Research Institute, 2.Tianjin University of Traditional Chinese Medicine

Paper ID: B0836    Paper Session ID: D5.64
Capacitor Voltage Ripple Reduction Methods of Modular Multilevel Converter under Unbalanced Fault Conditions: A Comparison
Songda Wang, Remus Teodorescu, Sanjay K Chaudhary; Aalborg University

Paper ID: B0842    Paper Session ID: D5.65
Harmonic Analysis of Output Voltage in PWM Inverters
Ning Jiao, Shunliang Wang, Tianqi Liu; Sichuan University

Paper ID: B0866    Paper Session ID: D5.66
Control of Grid-Connected Three-phase Inverter Based on Hopf limit-cycle Oscillator
Mingshen Li, Yonghao Gui, Yajuan Guan, Josep M. Guerrero, Juan C. Vasquez; Aalborg University

Paper ID: B0890    Paper Session ID: D5.67
Hybrid Modulation Strategy for Eliminating Low-Frequency Neutral-Point Voltage Oscillations in Z-Source NPC Three-Level Inverter
Hongchao Liu, Alian Chen, Jie Chen, Chunshui Du, Chenghui Zhang; Shandong University

Paper ID: B0931    Paper Session ID: D5.68
Model Predictive Rotor Current Control for Doubly Fed Induction Generators under Unbalanced Grid Voltages
Yongchang Zhang, Jian Jiao; North China University of Technology

Paper ID: B0953    Paper Session ID: D5.69
MMC Capacitor Voltage Balancing Strategy Based on Carrier Rotation
Zhihong Bai, Hongshen Xia, Hao Ma, Jun Wang; Zhejiang University

Paper ID: B0964    Paper Session ID: D5.70
Small-Signal Modeling and Impedance Analysis of Virtual Synchronous Generator
Ningbo Dong1, Huan Yang1, Junfei Han2; 1.Zhejiang University, 2.Inner Mongolia Power (Group) Co.,Ltd.

Paper ID: B0971    Paper Session ID: D5.71
Grid Current Control for Three-Phase Diode Rectifier-Fed Motor Inverter with Small DC-Link Capacitor
Ke Li, Yi Wang; Shenzhen Graduate School of Harbin Institute of Technology

Paper ID: B0994    Paper Session ID: D5.72
A Novel Open-Circuit Fault Diagnosis Method for Voltage Source Inverter
Yang Mei, Hui Yuan; North China University of Technology

Paper ID: B1012    Paper Session ID: D5.73
Unipolar Phase-Shifted Modulation Strategy for Single-Phase High-Frequency Link Converter
Zhaoyang Yan1,2, Xuewei Song1,2, Shuchao Xu1,2, Weijie Hao1,2, Ming Kang1,2; 1.Key Lab Power Electronics for Energy Conversion and Motor Drive of Hebei Province, 2.Yanshan University

Paper ID: B1022    Paper Session ID: D5.74
Single-Phase Voltage Source Inverter with Power Decoupling and Reactive Power Control
Liuchen Chang, Zhipeng Geng, Meiqin Mao; Hefei University of Technology

Paper ID: KF0194    Paper Session ID: D5.75
Integrate-Power -Control-Strategy -Based Electrolytic Capacitor-less Back-to-Back converter for Variable Frequency Speed Control System
Danyang Bao, Yi Wang, Xuewei Pan; Harbin Institute of Technology (Shenzhen)

Paper ID: KF0784    Paper Session ID: D5.76
Study on Energy Bidirectional Flow Control Strategy of Reduced Matrix Converter
Baohui Ma1, Lin Chen2, Biying Ren2, Xiangdong Sun2; 1.Tianshui electric drive research institute, 2.Xi'an University of Technology

Paper ID: KF1059    Paper Session ID: D5.77
On the Grid-Tied Inverter Power Limitation
Terng-Wei Tsai, Yaow-Ming Chen; National Taiwan University

Paper ID: I0699    Paper Session ID: D5.78
A Control Method Of Single-phase to Three-phase Inverter System Without Electrolytic Capacitor
Fashun Li, Senqing Zhuo, Jianbo You, Kai Shi; AUX Air-conditon Co.,Ltd.


Nov. 5, 2018     16:30-18:30
D5 Power Devices and applications: Si, SiC, and GaN devices

Paper ID: C0079    Paper Session ID: D5.79
Performance and Failure Analysis of High Power Thyristor Caused by Fast Neutron Irradiation
Zhongma Wang1,2, Hua Li1, Zhiquan Song1, Peng Fu1, Cunwen Tang1; 1.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, 2.University of Science and Technology of China

Paper ID: C0207    Paper Session ID: D5.80
The ESD Behavior of Enhancement GaN HEMT Power Device with p-GaN Gate Structure
Juntu Feng1,2, Zhiyuan He2, Yunfei En2, Yun Huang2, Yiqiang Chen2, Jiang He2, Tao Yin2, Guoyuan Li1; 1.South China University of Technology, 2.The 5th Electronics Research Institute of the Ministry of Industry and Information Technology

Paper ID: C0311    Paper Session ID: D5.81
Analysis of SiC MOSFET Switching Performance and Driving Circuit
Weiping Zhang1,2, Liang Zhang1,2, Peng Mao1,2, Xiaoxiao Chan1,2; 1.North China Univ. of Technology, 2.Beijing Key Lab. for Integration and Manufacture of Energy Saving Lighting Power Supply

Paper ID: C0314    Paper Session ID: D5.82
Stability Research in Bridge Circuit with a 650V GaN HDGIT
Hongyu Liu, Yan Li, Qing Tang, Fangwei Zhao; Beijing Jiao Tong University

Paper ID: C0326    Paper Session ID: D5.83
Investigation of Temperature-Dependent Electrical Behavior and Trap Effect in AlGaN/GaN HEMT
Faming Feng1,2, Yiqiang Chen2, Xinbin Xu2, Yongtao Yu2, Xiaoqiang Wang2, Jiang He3, Guoyuan Li1; 1.South China University of Technology, 2.The 5th Electronics Research Institute of the Ministry of Industry and Information Technology, 3.Xiangtan University

Paper ID: C0487    Paper Session ID: D5.84
Research on Mechanism and Suppression Method of Current Unbalance of Parallel IGBTs
Jinyuan Li1,2, Lubin Han3, Lin Liang3, Zhongyuan Chen1,2, Rui Wang3, Guoqiang Tan3; 1.Power Semiconductor Institute, 2.Global Energy Interconnection Research Institute, 3.Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: C0520    Paper Session ID: D5.85
Adopting the BSIM3 Model to Describe the DC-IV Characteristics of a Vertical Power MOSFET
Lixi Yan, Ingmar Kallfass; University of Stuttgart

Paper ID: C0550    Paper Session ID: D5.86
Research on the Current Distribution Characteristics within a Single Chip of press pack IGBT
Zhongyuan Chen1,2, Xizi Zhang1,2, Yan Pan1,2, Jinyuan Li1,2; 1.Power semiconductor institute, 2.Global energy Internet research institute company of limited liability

Paper ID: C0603    Paper Session ID: D5.87
Stray Inductance Extraction of High-Power IGBT Dynamic Test Platform and Verification of Physical Model
Xin Li1,2, Yifei Luo1,2, Yaoqiang Duan3, Binli Liu1,2, Yongle Huang1,2, Fengxin Sun1,2; 1.National Key Laboratory of Science and Technology on Vessel Integrated Power System, 2.Naval University of Engineering, 3.Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: C0660    Paper Session ID: D5.88
Simplified Junction Temperature Estimation using Integrated NTC Sensor for SiC Modules
Ping Liu1, Xing Zhang1, Shuhu Yin2, Chunming Tu1, Shoudao Huang1; 1.Hunan University, 2.Hunan vicruns electric and technology Co., Ltd.

Paper ID: C0804    Paper Session ID: D5.89
Fast Electro-thermal Simulation Strategy for SiC MOSFETs Based on Power Loss Mapping
Lorenzo Ceccarelli1, Ramchandra Kotecha2, Francesco Iannuzzo1, Alan Mantooth2; 1.Aalborg University, 2.University of Arkansas

Paper ID: C0816    Paper Session ID: D5.90
Loss Analysis and Measurement of ANPC Inverter Based on SiC & Si Hybrid Module
Zhijian Feng, Xing Zhang, Shaolin Yu, Jianing Wang; HeFei University of Technology

Paper ID: C0862    Paper Session ID: D5.91
Analysis of Press-Pack SiC MOEFET’S Parasitic Resistance
Rui Yan, Min Chen, Nan Zhu, Dehong Xu; Zhejiang University

Paper ID: C1024    Paper Session ID: D5.92
Experimental Comparison of SiC MOSFET and BJT
Yize Shi, Shiwei Liang, Fang Fang, Jun Wang; Hunan University

Paper ID: C1056    Paper Session ID: D5.93
Design of Fluorine-Ion-Based Junction Termination Extension for Vertical GaN Schottky Rectifier
Yuxin Liu, Shaowen Han, Shu Yang, Kuang Sheng; Zhejiang University

Paper ID: C1089    Paper Session ID: D5.94
Feasibility Study of SiC Devices for Low Voltage Converter in a Wind Power Generation System
Xuan Guo1, Li Ran1,2, Philip Mawby1, Chunjiang Jia3, Chong Ng3, Paul Mckeever3; 1.University of Warwick, 2.University of Chongqing, 3.ORE Catapult

Paper ID: KG0975    Paper Session ID: D5.95
Monitoring the Thermal Grease Degradation Based on the IGBT Junction Temperature Cooling Curves
Shuai Zheng, Xiong Du, Jun Zhang, Yaoyi Yu, Quanming Luo, Weiguo Lu; State Key Laboratory of Power Transmission Equipment & System Security and New Technology


Nov. 5, 2018     16:30-18:30
D5 Magnetics, Passive Integration, Magnetics for Wireless and EMI

Paper ID: D0093    Paper Session ID: D5.96
An Integrated Unit for CLCL Resonant LED Driver
Cheng Deng1,2, Masiqian Yong1; 1.Xiangtan University, 2.Hunan Province Cooperative Innovation Center for Wind Power Equipment and Energy Conversion

Paper ID: D0122    Paper Session ID: D5.97
A Novel Modeling Method for Nonlinear Magnetic Devices Reflect Magnetic Circuit and Circuit Characteristics
Lei Wang, Donglai Zhang, Jinpei Duan, iannong Li; Harbin Institute of Technology(Shenzhen)

Paper ID: D0132    Paper Session ID: D5.98
Design of a Novel Medium-Frequency Coaxial Transformer for Modular Isolated DC/DC Converter
Weijia Tang1, Xiaodong Yuan1, Mingming Shi1, Zhen Li2, Fei Chen3; 1.State Grid Jiangsu Electric Power Co.,Ltd. Research Institute, 2.State Grid Nanjing Power Supply Company, 3.Guodian Taizhou Power Generation Co., Ltd.

Paper ID: D0166    Paper Session ID: D5.99
A Lumped Common Mode Choke Model by Finite Element Software Considering Complex Permeability Change with Frequency
Yechi Zhang, Dong Jiang; Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: D0189    Paper Session ID: D5.100
Reduction of Common Mode Voltage Through Improved Three-Phase Inverter Topology
Meijuan Wang, Xuejun Pei, Yangxiao Xiang, Yong Kang; Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: D0241    Paper Session ID: D5.101
Application of Random PWM Technology in DAB Converter
Jinsong Kang, Xiyuan Zhu, Lanying Yun; Tongji University

Paper ID: D0348    Paper Session ID: D5.102
The Structure Optimization and Magnetic Leakage Analysis of a Electromagnetic Brake with Two Layers windings
Jing Shang, Xiaohe Ran, Cheng Liu; Harbin Institute of Technology

Paper ID: D0483    Paper Session ID: D5.103
Analysis and Suppression of Common-mode EMI in Three-phase Vienna PFC Circuit
Zifeng Zhao, Wenjie Chen, Liyu Dai; Xi'an Jiaotong University

Paper ID: D0584    Paper Session ID: D5.104
Optimization Design of High-Power High-Frequency Transformer Based on Multi-Objective Genetic Algorithm
Ke Zhang1, Wu Chen1, Xiaopeng Cao2, Zhanfei Song1, Guangyao Qiao3,4, Li Sun1; 1.Southeast University, 2.State Grid Chengdu Power Supply Company, 3.State Key Laboratory of Advanced Power Transmission Technology, 4.Global Energy Interconnection Research Institute

Paper ID: D0604    Paper Session ID: D5.105
Electromagnetic Wireless Power Transmission Power Supply Design
Guoning Xu1, Wei Zhang2, Qichao Zhu2, Zhaojie Li1, Xiaowei Du1, Yang Gao1; 1.Academy of Opto-Electronics, Chinese Academy of Sciences, 2.Beihang University

Paper ID: D0902    Paper Session ID: D5.106
Efficiency Improvement For Multi-Position of Receiver in 13.56 MHz Wireless Power Transfer Coupling System
Cuong Nguyen Tri, Kan Akatsu; Shibaura Institute of Technology


Nov. 5, 2018     16:30-18:30
D5 Reliability of Power Electronic Components and Systems

Paper ID: C0653    Paper Session ID: D5.107
Simulation Research on IGBT Thermal Impact of Solder Voids Based on Fractal Theory
Hongfei Deng1,2, Fei Xiao1,2, Yifei Luo1,2, Yingjie Jia1,2, Yaoqiang Duan3; 1.National Key Laboratory of Science and Technology on Vessel Integrated Power System, 2.Naval University of Engineering, 3.Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: KF0302    Paper Session ID: D5.108
Development and Analysis of the Double-layer Water-cooled Heat Sink for the Switch Network Unit of the EAST
Shusheng Wang1,2, Zhiquan Song1,2, Peng Fu1,2, Kun Wang1,2, Zhongma Wang1,2, Wei Tong1,2, Xiuqing Zhang1, Hua Li1; 1.Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Science, 2.University of Science and Technology of China

Paper ID: KG0228    Paper Session ID: D5.109
Frequency-Domian Current Control of Harmonic Current Injection System for Power Capacitor
Shouzhi Zheng, Jingang Han, Xuejian Han, Gang Yao, Tianhao Tang; Shanghai Maritime University

Paper ID: KG0383    Paper Session ID: D5.110
Study on the Electro-Thermal Characteristics of Three-Level NPC Inverter Based on 60°Discontinuous Space Vector PWM Strategy
Rui Hu, Quan Chen, Cungang Hu, Qunjing Wang, Jianrui Li, Min Chen; Anhui University

Paper ID: KG0639    Paper Session ID: D5.111
A Temperature Prediction Model of T-type Inverter Module Based on Multi-Physics Coupling
Jianpeng Wang, Zhiyuan Qi, Yuqi Duan, Laili Wang, Cheng Zhao, Fengtao Yang; Xi'an Jiaotong University

Paper ID: KG0688    Paper Session ID: D5.112
Mechanism Analysis of Bond Wire Degradation Leading to the Increase of IGBT Collector-Emitter Voltage
Yingjie Jia1, Yaoqiang Duan2, Fei Xiao1, Yifei Luo1, Binli Liu1, Hongfei Deng1; 1.Naval University of Engineering, 2.Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: KG0834    Paper Session ID: D5.113
A Plug-and-play Condition Monitoring System for IGBT Module Bonding Wires
Ye Wang, Mingyao Ma, Kexiang Yuan, Rui Wang, Jianing Wang; Hefei University of Technology


Nov. 6, 2018     12:00-14:00
D6 Power Electronics for Transmission and Distribution

Paper ID: A0209    Paper Session ID: D6.1
A Sensorless Control Method for MMC Based on Sliding Mode Observer
Yu Luo, Fei Wang, Tongyang Bai, Hui Guo, Xiayun Feng; Shanghai University

Paper ID: G0036    Paper Session ID: D6.2
Parameter Design and Control of MMC for A Novel MVDC Transmission System
HongLiang Li, Dan Zhang, JianGuo Jiang, ZhongZheng Zhou; Shanghai Jiao Tong University

Paper ID: G0107    Paper Session ID: D6.3
Analysis and Design of Tripole Converter System for AC Distribution Lines Upgraded to MVDC
Xiaobo Yang, Mats Andersson, Hailian Xie; ABB (China) Limited

Paper ID: G0158    Paper Session ID: D6.4
A Principle of Fault Line Selection Based on Increasing Zero-sequence Current in Non-ground Neutral System
Tantan Huang1, Huifen Zhang1, Zhipeng Gao2, Yao Guo3; 1.University of Jinan, 2.SINOPEC Shengli Oilfield Company, 3.Shandong University of Technology

Paper ID: G0199    Paper Session ID: D6.5
DC Fault Ride Through Strategy of a PWM-CSC Based Hybrid HVDC Transmission System
Bing Xia1,2,3, Yaohua Li1,2,3, Zixin Li1,2,3, Fei Xu1,2,3, Fanqiang Gao1,2,3, Ping Wang1,2,3; 1.Key Laborat, 1.Key Laboratory of Power Electronics and Electric Drive, Chinese Academy of Sciences, 2.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, 3.University of Chinese Academy of Sciences

Paper ID: G0388    Paper Session ID: D6.6
Droop Regulation for MMC-DSTATCOM under Unbalanced PCC Voltage
Tian Tan1, Ke Dai1, Yongshuo Huang1, Shaocheng Huang1, Ziwei Dai2, Xiaosheng Wang1; 1.Huazhong University of Science and Technology, 2.Rensselaer Polytechnic Institute

Paper ID: G0478    Paper Session ID: D6.7
Research on the High Temperature Superconducting Controllable Reactor
Guangqi Liu, Yingdun Hei, Kunming Yang, Xingmei Zhou; Yunnan Power Grid Co., Ltd.

Paper ID: G0497    Paper Session ID: D6.8
Study on the High Temperature Superconducting Current Leads for Large Scale Superconducting Magnet
Guangqi Liu, Yingdun Hei, Kunming Yang, Xingmei Zhou; Yunnan Power Grid Co., Ltd.

Paper ID: G0544    Paper Session ID: D6.9
Overview on VSC-HVDC Systems Based on PV
Jinghua Zhou, Jiewei Wu; North China University of Technology

Paper ID: G0815    Paper Session ID: D6.10
Selection of Feedback-Signal and Location in STATCOM-based SSCI Mitigation Algorithm
Zhijun Liu1, Liang Wang2, Chunhua Wang1, Xiaozhe Song1, Yuzhi Wang3, Qirong Jiang3; 1.State Grid Jilin Electric Power Company Limited, 2.Beijing Institute of Technology, 3.Tsinghua University

Paper ID: G0819    Paper Session ID: D6.11
Low Speed Detection and Control of Permanent Magnet Synchronous Motor
Dan Zhang1, JianGuo Jiang1, Liang Zhang2; 1.Shanghai Jiao Tong University, 2.Nanjing Institute of Technology

Paper ID: G0839    Paper Session ID: D6.12
Electric-field Simulation of Insulation Type Test of ±420kV HVDC Flexible Converter Valve
Chenyang Liu1, Kun Han1, Weizheng Yao1, Siquan Hu1, Xiaoquan Zheng2; 1.State Grid Xuji Group Corporation, 2.Xi'an Jiaotong University

Paper ID: G0962    Paper Session ID: D6.13
A New Quasi Three-level Hybrid Modular Multilevel Converter
Xiaochao Wei, Sizhao Lu, Xiaoting Deng, Siqi Li; Kunming University of Science and Technology

Paper ID: G1000    Paper Session ID: D6.14
Grounding Design and Fault Analysis of MMC Based Flexible Interconnection Device in Future Distribution Networks
Jiajie Zang1, Jiacheng Wang1, Jianwen Zhang2, Jianqiao Zhou2; 1.Simon Fraser University, 2.Shanghai Jiao Tong University

Paper ID: G1004    Paper Session ID: D6.15
Three-phase Four-Leg High Frequency Link Matrix Rectifier and Its Modulation Strategy
Zhaoyang Yan, Chenyang Liang, Ming Kang, Jianxia Li, Lijun Yang; Yanshan University

Paper ID: G0447    Paper Session ID: D6.16
Experimental Study on Fast Isolating Switch With Vacuum Multi-breaks
Bin Liu, Haibo Yu, Xiaobo Zhang, Pengcheng Xie, Jie Xiong; NARI-RELAYS Electric Co., Ltd.

Paper ID: KC1092    Paper Session ID: D6.17
Design and Analysis of a 375V/5kA Solid State DC Circuit Breaker Based on IGCT
Lu Qu1, Zhanqing Yu1, Songbo Huang2, Jiapeng Liu1, Wenpeng Zhou1, Zhengyu Chen1, Jie Zeng2, Ning Xie2, Rong Zeng1; 1.Tsinghua University, 2.Guangdong Power Grid Co., Ltd.

Paper ID: KD0201    Paper Session ID: D6.18
Comparison of High Power DC-DC Converters for Photovoltaic Generation Integrated into Medium Voltage DC Grids
Shilei Lu1, Kai Sun1, Haixu Shi1, Siyue Jiang1, Yun Wei Li2; 1.Tsinghua University, 2.University of Alberta

Paper ID: KK0084    Paper Session ID: D6.19
A Deadbeat Control Algorithm Based on Adaptive Prediction Theory for Active Power Filter
Chenyu Zhang, Xiaodong Yuan, Mingming Shi; State Grid Jiangsu Electric Power Co., Ltd. Research Institute

Paper ID: KK0482    Paper Session ID: D6.20
Adaptive Harmonic Current Compensation Method with SAPF based on SOGI
Congbin Xiao1, Xuejun Pei1, Yanhua Liu1, Yi Lu2, Chaoliang Wang2, Feng Xu2; 1.Huazhong University of Science and Technology, 2.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute

Paper ID: KK0895    Paper Session ID: D6.21
Optimal Load Shedding Strategy of Microgrid Based on Improving Reliability of Load Power Supply
Haiyan Wang1, Xiangqian Tong1, Jingjing Huang1, Yafei Chang1, Fei Li2; 1.Xi'an University of Technology, 2.Bomay Electric Industries Co., Ltd.

Paper ID: KM0177    Paper Session ID: D6.22
Improved Adaptive Inertia Control of VSG for Low Frequency Oscillation Suppression
Xin Li, Guozhu Chen; Zhejiang University

Paper ID: KM0586    Paper Session ID: D6.23
Analysis of Current Resonance Characteristics of Multiple Grid-Connected Inverters
Jie Wang, Pengju Sun, Biao Li, Kunlong Zhu, Yuqi Wei; Chongqing University

Paper ID: KN0285    Paper Session ID: D6.24
High-Power High-Step-Up Ratio DC Solid-State Transformer Based on Medium-Frequency Inversion
Jie Zhang, Fang Liu, Jinxin Deng, Zhe Zhang, Meng Wang; Hefei University of Technology


Nov. 6, 2018     12:00-14:00
D6 Control, Modeling, Simulation, System Stability and Reliability

Paper ID: C0680    Paper Session ID: D6.25
Design and Analysis of a Novel Spherical Motor Based on the Principle of Reluctance
Wenqiang Tao, Guoli Li, Lufeng Ju, Rui Zhou, Cungang Hu; Anhui University

Paper ID: E0005    Paper Session ID: D6.26
The Passivity-based Hybrid Control of NPC Hybrid Three Phase Voltage Source Rectifier
Yumeng Jiang1, Jiuhe Wang1, Qingkui Li1, Yuanpeng Feng1, Xiaobin Mu2; 1.Beijing Information S&T University, 2.Global Energy Interconnect Research Institute

Paper ID: E0095    Paper Session ID: D6.27
State of charge estimation of lithium battery based on Dual Adaptive Unscented Kalman Filter
Peng Zhang1, Changjun Xie1, Shibao Dong2; 1.Wuhan University of Technology, 2.Air Force Logistics College

Paper ID: E0147    Paper Session ID: D6.28
An Optimal Reactive Power Compensation Allocation Method Considering the Economic Value Affected by Voltage Sag
Jiazheng Lu1, Shuyu Chen2, Bo Li1, Siguo Zhu1, Yanjun Tan1, Wenhua Liu2, Xianghua Zhao2; 1.State Grid Corporation, 2.Tsinghua University

Paper ID: E0157    Paper Session ID: D6.29
A Novel Bearingless Switched Reluctance Motor and its Control Method
Hao Chen1, Zeyuan Liu1, Yan Yang1, Xin Cao2, Xu Wu2; 1.Nanjing University of Posts and Telecommunications, 2.Nanjing University of Aeronautics and Astronautics

Paper ID: E0210    Paper Session ID: D6.30
Control Parameters Setting Strategy of Converter Used in DFIG Wind Turbine Considering the Small Signal Stability of Power Grid
Yanfang Zhu1, Yanbing Jia2, Yubo Li3, Rongrong Ma2, Yingping Xiang3, Xueting Cheng4; 1.State grid Shanxi power dispatch control center, 2.Taiyuan University of Technology, 3.State Grid Shanxi Electric Power Company Yuncheng Power Supply Company, 4.State Grid Shanxi Electric Power Research Institute

Paper ID: E0233    Paper Session ID: D6.31
A Method for Energy Redistribution Applicable to an Island Group
Jietao Chen1, Daozhuo Jiang1, Yifan Yang1, Chuang Ruan1, Yue Yu1, Yi Lu2, Peng Qiu2; 1.Zhejiang University, 2.State Grid Zhejiang Electric Power Research Institute

Paper ID: E0299    Paper Session ID: D6.32
Small Signal Modeling and RHP Zero Analysis of Tri-state Boost Converter with Different Freewheeling Control Strategies
Shaohuan Zeng, Guohua Zhou, Shuhan Zhou; Southwest Jiaotong University

Paper ID: E0316    Paper Session ID: D6.33
An Online Fast Battery Impedance Measurement Method
Weiping Zhang, Liang Jiao, Xiaoqiang Zhang; North China Univ. of Technology

Paper ID: E0335    Paper Session ID: D6.34
STATCOM Based on Bridge-Type AC/AC Converter
Jiawei Lu, Lei Li; Nanjing University of Science and Technology

Paper ID: E0336    Paper Session ID: D6.35
Inverter-less Static Synchronous Compensation Based on Three-level AC-AC Converter for Reactive Power and Harmonic Compensation
Zhigang Guo, Lei Li; Nanjing University of Science and Technology

Paper ID: E0354    Paper Session ID: D6.36
Model Predictive Control for Interleaved DC-DC Boost Converter Based on Kalman Compensation
Yan Liang, Zehua Liang, Dongdong Zhao, Yigeng Huangfu, Liang Guo; Northwestern Polytechnical University

Paper ID: E0362    Paper Session ID: D6.37
Study of the Effect of Commutation Circuit Parameters on Reliability of Quench Protection Unit in ITER
Wei Tong1,2, Zhiquan Song1, Peng Fu1, Xiuqing Zhang1, Kun Wang1,2, Xingguang Hu1,2; 1.Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, 2.University of Science and Technology of China

Paper ID: E0377    Paper Session ID: D6.38
Research on Control Strategy of VIENNA Rectifier under Unbalanced Power Grid
Kaiting Xing, Xiping Huang, Guitao Chen, Xiangdong Sun; Xi’an University of Technology

Paper ID: E0379    Paper Session ID: D6.39
Online Battery Impedance Spectrum Measurement Based On Cross-correlation
Weiping Zhang, Yanhui Zhang, Xiaoqiang Zhang; North China University of Technology

Paper ID: E0385    Paper Session ID: D6.40
Impedance Modeling and Analysis of Single-Phase Dynamic Voltage Restorer
Houkai Zhang1, Guochun Xiao1, Gaidi Ning1, Youyun Wang2, Baohui Ma2; 1.Xi'an Jiaotong University, 2.State Key Laboratory of Large Electric Drive System and Equipment Technology

Paper ID: E0402    Paper Session ID: D6.41
A Critical Line Identification Method Based on Probabilistic Load Flow
Huiping Zheng1, Jinbi Ma2,3, Xiaoqing Han2,3, Liming Bo1, Dongjuan Ma1, Jie Hao1; 1.State Grid Shanxi Electric Power Research Institute, 2.Shanxi Key Laboratory of power system operation & control, 3.Taiyuan University of Technology

Paper ID: E0463    Paper Session ID: D6.42
Improved Predictive Current Control of Permanent-Magnet Synchronous Motor with Disturbance Observer
Mengxue Zou, Shaung Wang, Xue Ding, Mengqi Liu; Shanghai University

Paper ID: E0477    Paper Session ID: D6.43
A Nonlinear Least Squares Method of Energy Storage Systems for Wind Power Fluctuations Smoothing
Shengjun Wu, Jiankun Liu, Xiaodong Yuan, Qian Zhou, Chenggen Wang; State Grid Jiangsu Electric Power Co.,Ltd. Research Institute

Paper ID: E0480    Paper Session ID: D6.44
Research on Energy Feedback Control of Synchronous Motor Driven by Load Commutated Inverter
Ke Xu, Qiang Gao, Mohen Zhu, Jiabao Kou, Dianguo Xu; Harbin Institute of Technology

Paper ID: E0485    Paper Session ID: D6.45
The Influence of Switching Frequency on Outer and Inner Control Loops of PMSM Based on Frequency Response Identification
Xuechu Yu, Dong Jiang; Huazhong University of Science and Technology

Paper ID: E0503    Paper Session ID: D6.46
Design of Master Control System for ITER PF Converter System Based on CODAC Core System
Shiying He1, Liansheng Huang1,2, Peng Fu1,2, Ge Gao1,2, Guanghong Wang1, Zejing Wang1, Xiaojiao Chen1, Xiuqing Zhang1; 1.Institute of Plasma Physics, Chinese Academy of Sciences, 2.University of Science and Technology of China

Paper ID: E0510    Paper Session ID: D6.47
Study on Submarine Cable Overvoltage Impact Test Suppression Measures
Lei Zhang1, Guozhi Chen1, Yan Li2, Lu Sun1, Kai Hu1, Yanjie Le3; 1.Zhoushan Electric Power Supply Company of State Grid Zhejiang Power Corporation Zhejiang, 2.State Key Laboratory of Operation and control of Renewable Energy & Storage Systems, 3.Zhejiang Zhoushan Marine Power Research Institute Co., Ltd.

Paper ID: E0578    Paper Session ID: D6.48
Speed Control System of Induction Motor Based on Fractional Order Control and Internal Model Decoupling
Qun Zhu, Wenting Wang, Hucheng He; Xi’an University of Science and Technology

Paper ID: E0580    Paper Session ID: D6.49
Active Control of Flexible Power Electronic Load Considering Importance Degree in Microgrid
Chuanpu Li1, Xingong Cheng1, Guangqian Ding1, Zhijie Zhang1, Hongwei Ren1, Lisheng Li2, Shibo Wang2; 1.University of Jinan, 2.State Grid Shandong Electric Power Research Institute

Paper ID: E0602    Paper Session ID: D6.50
Real-time Simulation Realization of Modular Multilevel Converter Based on FPGA
Zhiguo Zhou1, Qiuling Wang1, Ruliang Lin1,2; 1.Beijing Institute of Technology, 2.Beijing Aerospace Wanyuan Science &Technology Co, Ltd.

Paper ID: E0617    Paper Session ID: D6.51
A Study on Macromodel of Single-Phase Full-Bridge Inverter Considering Unipolar SPWM and Synchronous Rotating Frame for Improving Model Accuracy and Control Performance
Bum-Jun Kim, Sung-Hoon Kim, Jung-Min Park, Won-Sang Jung, Chung-Yuen Won; Sungkyunkwan University

Paper ID: E0633    Paper Session ID: D6.52
Predictive Direct Power control for Three-phase Vienna Rectifier with Simplied SVM
Hui Ma, Jingang Zhao, Miao Yang, Yun Lu; China Three Gorges University

Paper ID: E0649    Paper Session ID: D6.53
Realization of Fault Detection Platform for Voltage Source Converter
Bingsong He, Xu He, Zhiguo Zhou, Chong Qu; Beijing Institute of Technology

Paper ID: E0656    Paper Session ID: D6.54
Unified Active Damper Enhances Stability of Multi Inverters System
Fei Li1, Peng Liu1, Wenxiang Zhou1, Wei Zhao2, Guangrui Shen1, Xing Zhang1; 1.Hefei University of Technology, 2.Sungrow Power Supply Co., Ltd.

Paper ID: E0700    Paper Session ID: D6.55
Voltage Source Active Damper Applied to Resonance Suppression of Multi-inverter Grid-connected Systems
Wenxiang Zhou1, Fei Li1, Xing Zhang1, Peng Liu1, Jun Xu2, Yang Liu1; 1.Hefei University of Technology, 2.SUNGROW

Paper ID: E0710    Paper Session ID: D6.56
Analysis on the Transient Response Characteristics of PSM High Voltage Power Supply
Junjia Wang1,2, Peng Fu1,2, Jian Zhang1, Yiyun Huang1, Rui Guan1, Fei Guo1, Haozhang Sun1, Yu Zhou1, Zhiyuan Weng1; 1.Institute of Plasma Physics Chinese Academy of Science, 2.University of Science and Technology of China

Paper ID: E0777    Paper Session ID: D6.57
Sliding Mode Control of Parallel-Connected DC-DC Buck Power Converters in DC Microgrid Systems
Mustafa Alrayah Hassan1, Erping Li2, Song Chi1, Tianhang Li1, Lan Cheng1, Chenyang Duan1; 1.Hebei University of Technology, 2.Zhejiang University

Paper ID: E0782    Paper Session ID: D6.58
Power Trading Strategy and Risk Management for Electricity Retailers Considering Interruptible Load
Xiaopeng Yu1, Xiaofan Lyu2, Shuhan Luo2, Xuan Zhao2, Xu Wang2, Meng Yang1; 1.Henan Economic Research Institute State Grid, 2.Shanghai Jiao Tong University

Paper ID: E0802    Paper Session ID: D6.59
Adaptive Memristor-based PI Control of a DC/DC Converter Non-minimum Phase System
Yimin Lu, Yangyang Wang, Xianfeng Huang; Guangxi University

Paper ID: E0823    Paper Session ID: D6.60
Voltage Sag Assessment Considering Relay Protection Actions
Wenjie Fan, Xiangning Xiao, Shun Tao; North China Electric Power University

Paper ID: E0841    Paper Session ID: D6.61
A Voltage Sag Source Locating Method with Multiple Screening Criterions Considering Voltage Measurement Errors
Xiaotong Du1, Haotian Sun1, Hao Yi1, Fang Zhuo1, Shanshan Luo2, Xinxiang Wang3; 1.Xi’an Jiaotong University, 2.Jiangsu Electric Power Company Research Institute, 3.Golden Cooperate information & automation technology Co., Ltd.

Paper ID: E0873    Paper Session ID: D6.62
Modeling of D-Q Small-Signal Impedance of Virtual Synchronous Generator
Shike Wang, Zeng Liu, Jinjun Liu; Xi’an Jiaotong University

Paper ID: E0892    Paper Session ID: D6.63
Research on Real-time Simulation and Modeling of High-permeability Distributed Photovoltaic Power Generation Clusters
Fei Li1, Fan Wu1, Ming Li1, Zhen Xie1, Xing Zhang1, Jun Xu2; 1.Hefei University of Technology, 2.SUNGROW

Paper ID: E0899    Paper Session ID: D6.64
Parameters Extraction Method for Solar Photovoltaic Module
Gang Li, Shilin Qiu; Jilin University

Paper ID: E0915    Paper Session ID: D6.65
MCSA-based Fault Diagnosis Technology for Motor Drivetrains
Delong Lu, Pinjia Zhang; Tsinghua University

Paper ID: E0928    Paper Session ID: D6.66
A Control Strategy for DFIG-Based Wind Turbines Based on the Fulfilment of Virtual Inertia
Xiaowen Jin, Zhen Xie, Xing Zhang, Lifan Niu, Xiang Gao; Hefei University of Technology

Paper ID: E0948    Paper Session ID: D6.67
Lyapunov- and Eigenvalue-based Stability Assessment of the Grid-connected Voltage Source Converter
Bahram Shakerighadi, Esmaeil Ebrahimzadeh, Frede Blaabjerg, Claus Leth Bak; Aalborg University

Paper ID: E0979    Paper Session ID: D6.68
Stability Analysis Method for Interconnected AC Islanded Microgrids
Meiqin Mao, Wensong Zhu, Liuchen Chang; Hefei University of Technology

Paper ID: E1001    Paper Session ID: D6.69
A Hybrid Random SVPWM Method With Full Modulation Ratio of Five Phase VSI
Guodong Sun, Guijie Yang, Jianyong Su, Mengle Wang; Harbin Institute of Technology

Paper ID: E1083    Paper Session ID: D6.70
Parameter Identification of Controller for Photovoltaic Inverter Based on L-M Method
Liuchen Chang1, Xun Jiang1, Meiqin Mao1, Hao Zhang2; 1.Hefei University of Technology, 2.Anhui Landream Smart Grid Technology Co., Ltd.


Nov. 6, 2018     12:00-14:00
D6 Conversion Technologies for Renewable Energy and Energy Saving

Paper ID: F0038    Paper Session ID: D6.71
Hybrid Active Damping Control Method for Grid Connected LCL Inverters Under Weak Grid
Xiaohuan Wang, Qingshou Yang, Hongyang Qing, Chunjiang Zhang; Yanshan University

Paper ID: F0088    Paper Session ID: D6.72
Power Control and Experiment of 2MW/10kV Cascaded H-Bridge Power Conversion System for Battery Energy Storage System
Kai Tian, Salman Ali, Zhibin Ling; Shanghai Jiao Tong University

Paper ID: F0100    Paper Session ID: D6.73
Energy Management Strategy for 48V Electrical System of Commercial Vehicle Based on Exhaust Gas Thermoelectric Power Generation
Xiaotian Chen, Changjun Xie, Wentao Xu, Liang Huang, Wei Fang; Wuhan University of Technology

Paper ID: F0257    Paper Session ID: D6.74
Energy management strategy for super capacitor energy storage system based on phase shifted full bridge converter
Lujun Wang, Jiong Guo, Feng Ji; Hubei University of Technology

Paper ID: F0455    Paper Session ID: D6.75
Research on Modular Stator Permanent Magnet Generator Based on Input-Parallel Output-Series Single Active Bridge Converter for Offshore Wind Farms
Kun Wang, Baochang Xie, Xu Cai; Shanghai Jiao Tong University

Paper ID: F0539    Paper Session ID: D6.76
A Compact Three-Port DC-DC Converter for Integrated PV-Battery System
Mohammad Al-Soeidat1,2, Habes Khawaldeh1, Hamzeh Aljarajreh1, Dylan Lu1; 1.University of Technology Sydney, 2.Al-Hussein Bin Talal University

Paper ID: F0553    Paper Session ID: D6.77
Research on Operation and Control of Distributed Wind and Storage Power Supply
Yongqi Liu1, Chaoyang Li2, Huipeng Li1, Xiao Chang1, Yizhao Liu1, Yanbing Jia2; 1.State Grid Shanxi Electric Power Research Institute, 2.Taiyuan University of Technology

Paper ID: F0799    Paper Session ID: D6.78
Double voltage rectification modulation for bidirectional CLLLC resonant converter for wide voltage range operation
Sheng Zong, Guoxing Fan, Xiaobo Yang; ABB corporate research center

Paper ID: F0849    Paper Session ID: D6.79
Hierarchical Cooperative Control for Islanded DC Microgrid Cluster
Zhan Luo1, Hua Geng2, Guorong Zhu1; 1.Wuhan University of Technology, 2.Tsinghua University

Paper ID: F0909    Paper Session ID: D6.80
A Novel Design Method of LCL Filters for Optimal Reactive Power Compensation in Microgrids
Zhiding Wu; Datang Hydropower Science & Technology Research Institute Co., Ltd.

Paper ID: F0919    Paper Session ID: D6.81
A Simple Internal Resistance Estimation Method Based on Open Circuit Voltage Test Under Different Temperature Conditions
Qi Yao, Dylan Dah-Chuan Lu, Gang Lei; University of Technology Sydney

Paper ID: F0952    Paper Session ID: D6.82
Cooperative Control for DC Microgrid with Large Power Disturbance
Zhan Luo1, Hua Geng2, Guorong Zhu1; 1.Wuhan University of Technology, 2.Tsinghua University

Paper ID: F1048    Paper Session ID: D6.83
Design Study of MW Photovoltaic Inverter
Cheng Yan, Dehong Xu; Zhejiang University

Paper ID: F1072    Paper Session ID: D6.84
Seamless Mode Transfer Technique for Parallel Grid-Connected Inverters
Injong Song, Kyungbae Lim, Junsoo Choi, Jaeho Choi; Chungbuk National University


Nov. 6, 2018     12:00-14:00
D6 Power Electronics for Electric Vehicles, Railway, Marine, Airplane

Paper ID: E0563    Paper Session ID: D6.85
Alternate Adaptive Extended Kalman Filter and Ampere-hour Counting Method to Estimate the State of Charge
ZhongXiao Liu1, Zhe Li1,2, JianBo Zhang1,2; 1.Tsinghua University, 2.Beijing Institute of Technology

Paper ID: H0053    Paper Session ID: D6.86
A Novel Lithium-ion Battery Active Equalization Structure and its Control Strategy Based on Bidirectional Converter Unit
Shize Li, Junping He, Zichao Guo; Harbin Institute of Technology,Shenzhen

Paper ID: H0081    Paper Session ID: D6.87
A Combined DC-DC Converter Suitable for Wide Output Voltage Range
Yi-sheng Yuan, Xiang-long Mei, Zhong-yi Zhang; East China Jiaotong University

Paper ID: H0110    Paper Session ID: D6.88
MRAS Based Online Parameter Identification for PMSM Considering VSI Nonlinearity
Genji Pei1, Jiaxi Liu1, Liyi Li1, Pengcheng Du1, Le Pei1, Yusheng Hu2; 1.Harbin Institute of Technology, 2.Gree Electric Appliances, INC. of Zhuhai

Paper ID: H0118    Paper Session ID: D6.89
Performance Analysis of Sliding Mode Position Observer for Marine SPMSM Sensorless Control
Zhongxiang He, Zhiqiang Jia, Lei Zhu, Fan Zhang; Wuhan Institute of Marine Electric Propulsion

Paper ID: H0267    Paper Session ID: D6.90
Exploration of a Modular Multilevel Converter for Direct AC-AC Conversion
Ming Lei1,2,3, Yaohua Li1,2,3, Zixin Li1,2,3, Cong Zhao1,2,3, Bing Xia1,2,3, Ping Wang1,2,3; 1.Key Laboratory of Power Electronics and Electric Drive, Chinese Academy of Sciences, 2.Institute of Electrical Engineering, Chinese Academy of Sciences, 3.University of Chinese Academy of Sciences

Paper ID: H0353    Paper Session ID: D6.91
A Bidirectional DC-DC Phase-Shift Full Bridge Converter with Novel Modulation Strategy
GuoXing Fan, Sheng Zong, Mei Liang; ABB (China) Ltd.

Paper ID: H0418    Paper Session ID: D6.92
Dynamic Cost Function Based Predictive Torque Control for Permanent Magnet Synchronous Motor Without Using Weighting Factor
Leilei Guo1, Kaixuan Zhang1, Nan Jin1, Lingzhi Cao1, Kui Luo2, Huaqing Wang1; 1.Zhengzhou University of Light Industry, 2.China Electric Power Research Institute

Paper ID: H0423    Paper Session ID: D6.93
DC Traction System Hardware Emulator for Rail Potential Distribution in DCAT Traction Power Supply System
Lulu Wang, Xiaofeng Yang, Jie Xu, Trillion Q. Zheng; Beijing Jiaotong University

Paper ID: H0432    Paper Session ID: D6.94
Power Analysis on DCAT Traction Power Supply System for DC Railways
Miao Wang, Xiaofeng Yang, Trillion Q. Zheng, Jingda Gu; Beijing Jiaotong University

Paper ID: H0446    Paper Session ID: D6.95
A Development of Electronic Speed Control(ESC) for PMSMs Driving used in Drone
Bum-Su Jun1, Yoon-Sang Kook2, Joon-Sung Park3, Chung-Yuen Won1; 1.Sungkyunkwan Univerity, 2.Pactech, 3.Korea Electronics Technology Institute

Paper ID: H0514    Paper Session ID: D6.96
Fault-Tolerant Control of VSI Driven Double Star Induction Machine for Electric Naval Propulsion
Kamal Nounou1, Jean Frédéric Charpentier2, Koudir Marouani1, Mohamed Benbouzid3,4, Abdelaziz Kheloui1; 1.Ecole Militaire Polytechnique, 2.French Naval Academy, 3.University of Brest, 4.Shanghai Maritime University

Paper ID: H0527    Paper Session ID: D6.97
A New Five-Level Power Converter For Switched Reluctance Motor Drive
Kexiang Yuan, Mingyao Ma, Zhuangzhi Wang, Rui Wang, Shuying Yang; Hefei University of Technology

Paper ID: H0546    Paper Session ID: D6.98
Stability Analysis of Bidirectional DC/AC Converter for EV Based on Impedance
Shaojian Song, Lei Liu, Xi Yang, Bilian Liao, Yanyang Liu; Guangxi University

Paper ID: H0587    Paper Session ID: D6.99
Voltage-Sharing Control Method of Series-Connected Bi-Directional DC-DC Converters based on Battery SOC for Hybrid Electric Vehicle
Jung-Min Park, Yun-Ji Park, Tae-Hwa Park, Bum-Jun Kim, Chung-Yuen Won; Sungkyunkwan University

Paper ID: H0618    Paper Session ID: D6.100
A Speed Estimation Scheme Based on SRF-FLL with MAF-Based Pre-filter for Speed-sensorless Linear Induction Motor Drives
Huimin Wang, Xinglai Ge; Southwest Jiaotong University

Paper ID: H0628    Paper Session ID: D6.101
Study on Regenerative Braking Energy Utilization and Power Quality Control in Electrified Railways
Haoyue Chen1, Yulong Che1,2, Ruiqing Fu1, Xiaoru Wang1, Xiaoqin Lv1, Hongyu Zhu1; 1.Southwest Jiaotong University, 2.Lanzhou Jiaotong University

Paper ID: H0650    Paper Session ID: D6.102
Optimized Parameter Design of An Improved LLC Resonant Converter
Zuyong Li, Hongjian Lin, Wenjun Mao, Chunjian Cai, Xiaoxiao Guo, Zeliang Shu; Southwest Jiaotong University(SWJTU)

Paper ID: H0665    Paper Session ID: D6.103
Design and Research of High Voltage Power Conversion System for Space Solar Power Station
Lei Wang, Donglai Zhang, Jinpei Duan, Jiannong Li; Harbin Institute of Technology(Shenzhen)

Paper ID: H0686    Paper Session ID: D6.104
A Position Estimate Method For PMSM
Xihui Ding, Jianhui Su, Jidong Lai, Qun Peng, Chenguang Zhou; Hefei University of Technology

Paper ID: H0947    Paper Session ID: D6.105
Double Vector Model Predictive Current Control for the Semi-controlled Open-winding PMSG Generation System
Xiaoguang Zhang, Wenhan Zhang, Keqin Wang; North China University of Technology

Paper ID: H0974    Paper Session ID: D6.106
Control of Hybrid Excitation Doubly Salient Machine with Wide Speed Range
Weili Dai, Xiaofeng Zhang, Changchun Cai, Yizheng Cai; Hohai University

Paper ID: H1110    Paper Session ID: D6.107
An Improved Voltage Model for Closed-loop Torque Control in Induction Motor Drives
Yuwei Zhang, Xing Zhang, Shuying Yang, Pengpeng Cao; Hefei University of Technology

Paper ID: KA0410    Paper Session ID: D6.108
Wireless Power Transfer with Additional Third Harmonic: Theoretical Analysis, Design, and Demonstration
Hulong Zeng, Fang Z. Peng, Xiaorui Wang; Michigan State University

Paper ID: KA0486    Paper Session ID: D6.109
Performance Comparison of Primary Side PFM and Secondary Side PWM for SS Wireless Power Transfer CC/CV Control Strategy
Laskar Pamungkas1, Marojahan Tampubolon1, Qinghua Lin2, Huang-Jen Chiu1; 1.National Taiwan University of Science and Technology, 2.Putian University

Paper ID: KA0851    Paper Session ID: D6.110
Research on Dynamic Wireless Power Transmission Based on the Independent Control of Transmitter and Receiver
Weiping Zhang, Yuanxin Chen, Yuanchao Liu; North China University of Technology

 


Sponsored by
Technically Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners