Technical Program Committee Members

Kan Akatsu, Shibaura Inst. of Tech.
A. Alexandrovitz, Technion-Israel Inst. of Tech.
Abdualah Aljankawey , Univ. of New Brunswick
Juan Carlos Balda, Univ. of Arkansas
Ivo Barbi, Univ. Fed De Santa Catarina
Mohamed Benbouzid, Universite de Bretagne Occidentale
Jean-Frederic Charpentier, French Navil Acedemy
Alian Chen, Shandong Univ.
Guozhu Chen, Zhejiang Univ.
Hao Chen, China Univ. of Mining & Tech.
Wu Chen, Southeast Univ.
Yaow-Ming Chen, National Taiwan Univ.
Zhe Chen, Aalborg Univ.
Minjie Chen, Princeton Univ.
Yandong Chen, Hunan Univ.
Huang-Jen Chiu, National Taiwan Univ. of Sci. and Tech.
Sewan Choi, Seoul National Univ. of Sci. and Tech.
Naxin Cui, Shandong Univ.
Yan Deng, Zhejiang Univ.
Xiong Du, Chongqing Univ.
Yan Du, Hefei Univ. of Tech.
Zhuo Fang, Xi'an Jiaotong Univ.
Qiang Gao, Shanghai Jiaotong Univ.
Feng Gao, Shandong Univ.
Hua Geng, Tsinghua Univ.
Xiaoqiang Guo, Yanshan Univ.
Jung-Ik Ha, Seoul Nat'l Univ.
T.G. Habetler, Georgia Inst. of Tech.
Jingang Han, Shanghai Maritime Univ.
Joachim Holtz, Univ. of Wuppertal
Yoichi Hori, Univ. of Tokyo
Nobukazu Hoshi, Tokyo Univ. of Sci.
Hung-I Hsieh, National Chiayi Univ.
Cungang Hu, Anhui Univ.
Jiabing Hu, Huazhong Univ. of Sci. and Tech.
Yigeng Huangfu, Northwestern Polytechnical Univ.
Kyeon Hur, Yonsei Univ.
Fuka Ikeda, National Inst. of Tech., Ube College
Jun-ichi Itoh, Nagaoka Univ. of Tech.
Herbert H.C. Iu, The Univ. of Western Australia
Dong Jiang, Huazhong Univ. of Sci. & Tech.
Jinsong Kang, Tongji Univ.
Seiichiro Katsura, Keio Univ.
Noriko Kawakami, Toshiba Mitsubishi-Electric Industrial Systems Corp.
Rae-Young Kim, Hanyang Univ.
W. Koczara, Technical Univ. of Warsaw
Keiichiro Kondo, Chiba
Byoung-Kuk Lee, Sungkyunkwan Univ.
Dong-Choon Lee, Yeungnam Univ.
Kyo-Beum Lee, Ajou Univ.
Ching-Shan Leu, Univ. of Sci. and Tech.
Fei Li, Hefei Univ. of Tech.
Hongmei Li, Hefei Univ. of Tech.
Hui Li, FAMU-FSU
Qiang Li, Virginia Tech.
Yunwei (Ryan) Li, Univ. of Alberta
Rui Li, Shanghai Jiaotong Univ.
Hong Li, Beijing Jiaotong Univ.
Bor-Ren Lin, National Yunlin Univ. of Sci. and Tech.
Lei Lin, Huazhong Univ. of Sci. and Tech.
Zhibin Ling, Shanghai Jiaotong Univ.
Xiaodong Liu, Anhui Univ. of Tech.
Mohamed Machmoum, Unive
Meiqin Mao , Hefei Univ. of Tech.
Denizar Cruz Martins, Federal Univ. of Santa Catarina
Mao, Meiqin , Hefei Univ. of Tech.
Hong Miao, Sichuan Univ.
Gerry Moschopoulos, The Univ. of Western Ontario
Joseph Ojo, Tennessee Tech Univ.
Hideki Omori, Osaka Inst. of Tech.
Xuejun Pei, Huazhong Univ. of Sci. and Tech.
José Renes Pinheiro, Universidade Federal de Santa Maria
Wei Qiao, Univ. of Nebraska–Lincoln
M. F. Rahman, Univ. of New South Wales
Li Ran, Univ. of Warwick
Chuntaek Rim, KAIST
Mehdi Savaghebi, Aalborg Univ.
Gang Shi, Shanghai JiaoTong Univ.
Toshihisa Shimizu, Tokyo Metropolitan Univ.
Zhikang Shuai, Hunan Univ.
Yongsug Suh, Chonbuk Nat'l Univ.
Kai Sun, Tsinghua Univ.
Xiaofeng Sun, Yanshan Univ.
Toshihiko Tanaka, Yamaguchi Univ.
Hamid A. Toliyat, Texas A&M Univ.
Chunming Tu, Hunan Univ.
Yin Yu Tzou, National Chiao Tung Univ.
Javier Uceda, Univ. Politecnica de Madrid
Tetsuo Uzuka, Power Supply Division, Railway Technical Research Inst.
Keiji Wada, Tokyo Metropolitan Univ.
Fei Wang, Shanghai Univ.
Jianing Wang, Hefei Univ. of Tech.
Jin Wang, Ohio State Univ.
Nianchun Wang, Southeast Univ.
Xiongfei Wang, Aalborg Univ.
Yijie Wang, Harbin Inst. of Tech.
Jun Wang, Hunan Univ.
Qiuwei Wu, Technical Univ. of Denmark
Xinke Wu, Zhejiang Univ.
Dawei Xiang, Tongji Univ.
Yan Xing, Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics
Longya Xu, Ohio State Univ.
Xiangzhen Yang, Hefei Univ. of Tech.
Yugang Yang, Liaoning Technical Univ.
Shu Yang, Zhejiang Univ.
Zhonggang Yin, Xi'an Univ. of Tech.
Xibo Yuan, Univ. of Bristol
Ping Zeng, China Electric Power Research Insitute
Junming Zhang, Zhejiang Univ.
Zhenbin Zhang, Shandong Univ.
Zhe Zhang, Denmark Technical Univ.
Zhiliang Zhang, Nanjing Univ. of Aeronautics and Astronautics
Yongchang Zhang, North China Univ. of Tech.
Liang Zhang, Nanjing Inst. of Tech.
Wenxing Zhong, Zhejiang Univ.
Jinghua Zhou, North China Univ. of Tech.
Miao Zhu, Shanghai Jiaotong Univ.
Guorong Zhu, Wuhan Univ. of Tech.


Sponsored by
Technically Sponsored by
Diamond Partners
Gold Partners